Algemene Voorwaarden

Art. 1 : Bij aanvraag tot een transfer van de woning naar de luchthaven en omgekeerd, neemt het bedrijf of de particulier ofwel telefonisch contact op met Christali, ofwel wordt de aanvraag per email overgemaakt aan Christali. Elke schriftelijke aanvraag wordt gesteld bij voorkeur op de gebruikelijke formulieren die op aanvraag te verkrijgen zijn bij Christali. Minstens omvat deze schriftelijke aanvraag een volledige beschrijving van de opdracht. Elke schriftelijke (en in de mate van het mogelijke ook telefonisch) aanvraag wordt per email of telefonisch bevestigd door Christali, waarna Christali er zich toe verbindt het vervoer te verrichten conform de modaliteiten uit deze algemene voorwaarden. Afwijkende algemene voorwaarden van het bedrijf, de particulier of de te vervoeren personen kunnen maar aanvaard worden indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door Christali aanvaard zijn, voor het begin van uitvoering van de overeenkomst. Een kopie van de aanvraag en/of de bevestiging wordt afgegeven aan de te vervoeren pers(o)n(en).

Art. 2 : Met het oog op een correcte uitvoering moeten de aanvrager en de te vervoeren personen alle nuttige inlichtingen verstrekken, evenals elke relevante inlichting waarom door Christali verzocht wordt. Minstens moet het aantal te vervoeren personen, het afhaal -of afzetadres, het voorziene vertrek -en/of aankomstuur van de vlucht en een telefoonnummer waarop de te vervoeren personen bereikt kunnen worden bij noodzakelijke wijzigingen, bij aanvraag meegedeeld worden.

Art. 3 : De te vervoeren personen worden door Christali afgehaald op het adres vermeldt in de opdracht minstens 3 uur voor het voorziene vertrekuur van de vlucht. Het precieze tijdstip van de afhaling wordt meegedeeld op de schriftelijke bevestiging door Christali. Indien noodzakelijk wegens onvoorzienbare filevorming, drukte, wegenwerken en/of weersomstandigheden kunnen de te vervoeren personen rechtstreeks door Christali gecontacteerd worden voor aanpassing van het uur van afhaling.

Art. 4 : Bij afhaling op de luchthaven moeten de te vervoeren personen steeds uitkijken naar een bord met Christali. De te vervoeren personen verbinden zich er toe om, indien zij zich niet op de aangeduide vlucht naar zaventem bevinden, Christali hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Bij grondige wijziging van het aankomst- en/of vertrekuur dienen de te vervoeren personen Christali hiervan eveneens onverwijld op de hoogte te stellen. Bij gebreke aan het tijdig op de hoogte stellen van Christali zal de volledige prijs verschuldigd zijn, desgevallend te vermeerderen met de wachturen en de kostprijs voor de nutteloze/tevergeefse verplaatsing door Christali.

Art. 5 : De overeenkomst kan door het bedrijf, particulier of de te vervoeren personen te allen tijde gewijzigd, ontbonden of opgezegd worden mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van :

    Meer dan acht dagen voor vertrek/aankomst : 20 % van de prijs
    Minder dan acht dagen voor vertrek/aankomst, doch voor elk begin van uitvoering van de overeenkomst : 50 % van de prijs

Elke wijziging, ontbinding of opzegging dient schriftelijk en tijdig overgemaakt te worden aan Christali.

Art. 6 : Christali mag, zonder schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien er zich voor of tijdens de uitvoering van het contract buitengewone omstandigheden voordoen, die Christali bij het sluiten van het contract niet kon kennen en , indien Christali deze wel gekend had, een geldige reden was om de overeenkomst niet te sluiten.

Art. 7 : Christali is aansprakelijk voor de schade die de te vervoeren persoon oploopt wegens gehele of gedeeltelijke niet –of gebrekkige uitvoering ven de overeenkomst, behoudens overmacht en behoudens indien Christali aantoont alle nodige en nuttige voorzorgsmaatregelen te hebben genomen om de transfer vlot te laten verlopen. Voor alle eisen i.v.m. vertraging en/of missen van de vlucht ingevolge overmacht, fout van een derde, eigen fout van het bedrijf, de particulier of de te vervoeren persoon kan Christali niet aansprakelijk gesteld worden.

Art. 8 : De te vervoeren personen zijn aansprakelijk voor alle schade die Christali door hun fout oploopt.

Art. 9 : Alle prijsoffertes binden ons slechts 1 maand, tenzij een andere termijn uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald, en zijn onderhevig aan herziening wanneer de prijzen der productiemiddelen zouden stijgen.

Art. 10 : Klachten m.b.t. de door Christali geleverde diensten zijn slechts aanvaardbaar en in overweging te nemen indien zij per aangetekend schrijven worden meegedeeld binnen de acht dagen na de uitvoering. Een klacht kan niet gelden als reden om de betaling op te schorten of uit te stellen.

Art. 11 : Al onze facturen dienen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, contant betaald te worden of minstens op de vermelde vervaldatum en dit zonder korting, In geval van niet- betaling of laattijdige betaling van de factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd zijn van 1% per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 12 % met een minimum van 25 euro.

Art. 12 : Gevallen van overmacht ontheffen Christali van alle verantwoordelijkheid. Onder overmacht wordt onder meer verstaan : uitzonderlijke weersomstandigheden, onvoorziene files, niet aangekondigde wegenwerken, betogingen,… Deze opsomming geldt als voorbeeld, maar is niet beperkend.

Art. 13 : Ingeval van geschillen zijn alleen rechtbanken van het rechtsgebied waar de zetel van Christali is bevoegd.

Art. 14 : Wachttijd : Na 30 min wachten wordt 25€/u aangerekend bij het ophalen op het afhaaladres ( niet in de luchthaven of station ).

Art. 14 Bis : Wachttijden ivm koeriersdiensten zie offerte.

Art. 15 : Rembourszendingen : zoals overeengekomen in offerte.